UTREDNINGAR  

Pumillus kan i ett tidigt skede gör utredningar för markexploatering, dagvattenhantering, utformnings- och belysningsförslag. Det blir ett bra underlag för exploatören /investeraren.
Vi är med som stöd för tolkning av gällande planer, arkeologi och markunder-sökningar.

Många kommunen kräver en dagvattenutredning i bygglovet. Här skall exploatören visa att kommuns krav på vattenföden och -rening uppfylls.
Tillgänglighetsfrågor, beräk-ningar av grönytefaktor är några exempel på utredningar som tar lite tid.
Pumilus har erfarenhet att samarbeta övergripande med andra yrkesgrupper.
Lednings- och driftfrågor, dikningsföretag, olika markavtal och planfrågor är exempel på viktiga frågor som behöver utredas.   

PUMILUS

PREFLIGH

PROCESS

LJUSPLANERING

DAGVATTENHANTERING

GRÖNPLANERING

FORMGIVNING

UTREDNING

KONTAKT